Vijeće učenika osniva se za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan predstavnik
učenika iz svakog odjeljenja škole. Pomenuto Vijeće se bira za tekuću školsku
godinu. Ima svog predsjednika koji rukovodi sastancima Vijeća učenika.
Vijeće učenika bira predsjednika većinom glasova.

Uloga Vijeća učenika/učenica je:
– promoviranje interesa škole na području općine gdje se škola nalazi,
– prezentiranje stavova učenika/učenica Školskom odboru,
– podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,
– informiranje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocijeni da je to
potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na
rad i upravljanje školom,
– druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.

Presjednik/ca Vijeća učenika škole bi radio na:

·         Promoviranju interesa škole

·         Prezentiranju stavova učenika škole

·         Podsticanju angažiranosti učenika škole

·         Informisanju organa upravljanja i rukovođenja o važnim pitanjima za učenike škole

·         Vodio/la sjednice Vijeća učenika

·         Pripremao/la prijedlog dnevnog reda sjednice Vijeća

·         Učestvovao/la na diskusiji na sjednicama

·         Predlagao/la prijedlog dnevnog reda sjednica Vijeća

       Presjednik Vijeća će imati ove moći:

·         Delegirati učenike za određene aktivnosti

·         Voditi diskusiju u skladu sa dnevnim redom

·         Predstavljati stavove koji se odnose na rad i upravljanje Školom

      Presjednik Vijeća ne može:

·         Birati svoje prijatelje za voditelje aktivnosti

·         Dozvoljavati samo svojim prijateljima da govore na sastancima

·         Zakazivati vrijeme za sastanke koje samo njemu/njoj odgovara

·         Baviti se pitanjima koja nisu aktuelna

·         Zabraniti da se u dnevni red unesu pitanja za koja su zainteresirani i drugi članovi

      Presjednik/ca Vijeća treba da je osoba:

·         Raspoložen/a za saradnju

·         Marljiv/a

·         Spremna da sluša druge

·         Poštuje sebe i druge

·         Pokazuje razumjevanje za druge

·         Da je otvorena

·         Kritički promatra stvari

·         Spremna da preispita sopstveno ponašanje i stavove

·         Prihvata sukobe kao dio života i spremna da radi na njihovom rješenju

·         Uzoran učenik u školskim aktivnostima

·         Pravedna

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA UČENIKA

Poslovnik-o-radu-Vijeca-ucenika