Konstituirajuca-i-prva-redovna-sjednica-Skolskog-odbora-materijali

PDF Embedder requires a url attribute Materijali-sa-druge-sjednice-Skolskog-odbora-OS-ANEKS-PDF

Skolski-odbor-konstituirajuca-i-prva-hitna-redovna-sjednica-MATERIJALI

Poslovnik-o-radu-Skolskog-odbora-NOVI-SAZIV-13.10.2023

Rjesenje-o-imenovanju-VD-clanova-Skoslkog-odbora-OS-Aneks

Rjesenje-o-imenovanju-VD-Predsjednika-Skolskog-odbora-OS-Aneks

Osnovna funkcija školskog odbora je da se osigura djelotvorno i efikasno korištenje resursa škole, a posebno slijedeće funkcije:

·  donosi pravila škole,

·  imenuje i razrješava direktora,

·  donosi godišnji program rada,

·  razmatra i usvaja izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada,

·  donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

·  vrši izbor nastavnika, stručnih i drugih saradnika, na prijedlog direktora,

·  vrši izbor pomoćnika direktora, odnosno voditelja dijelova nastavnog procesa, na prijedlog direktora,

·  odlučuje o prestanku prava nastavnika, stručnih i drugih saradnika na dalji obrazovno-odgojni rad,

·  donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te druga opća akta u skladu sa Zakonom i pravilima škole,

·  razmatra ostvarivanje nastavnog plana i programa,

·  odlučuje o prigovoru nastavnika, stručnih i drugih saradnika na ocjenu rada,

·  razmatra prijedloge odluka i preporuke koje se upute školskom odboru i preduzima odgovarajuće mjere,

·  usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora,

·  rješava sva pitanja odnosa s osnivačem,

·  odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa određenog pravilima škole,

·  donosi svoj program rada, a izvještaj o svom radu podnosi osnivaču,

·  razmatra prijedloge i preporuke koje mu se upućuju i poduzima potrebne mjere,

·  odlučuje o žalbama i prigovorima svih zaposlenika o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,

·  donosi odluku po žalbi učenika,

·  vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i pravilima škole.

U Školski odbor osnovnih škola kao javnih ustanova, biraju se:

1. Predstavnik Ministarstva (predsjednik)……………………..1 član
2. Predstavnik općine na čijem području se škola nalazi….1 član
3. Predstavnik roditelja/staratelja učenika škole……………………..1 član
4. Predstavnik radnika škole…………1 član