Uposlenici JU OŠ “Aneks” Sarajevo, kontinuirano se stručno usavršavaju, u a cilju svog profesionalnog razvoja i unaprijeđenju obrazovno-odgojnog procesa.

STRUČNA USAVRŠAVANJA

 • 16.10. – 18.10.2018.godine – Prisustvo v.d. direktora škole mr. Begović Omera seminaru iz oblasti inkluzije ”Inkluzija i otvaranje zvučnog kutka za slijepe i slabovidne”, koji je održan u Novom Sadu i Zrenjaninu, u organizaciji Centra za slijepe i slabovidne osobe iz Novog Sada.
 • 17.11.2018.godine – 2. Naučni simpozij unaprijeđenja rada prosvjetnih radnika i obrazovnih institucija ”Primjena novih tehnologija u nastavi”, u organizaciji Udruženja za edukaciju, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje ”Edu Arena”, koji je održan u hotelu Hollywood na Ilidži.
 • 05.12.2018.godine – Realizovana tema stručnog usavršavanja učiteljice Hindić Amre, na temu ”Specifični problemi u obrazovanju romske djece”, koja je upriličena u učionici IV1 razreda sa početkom u 13:30 sati, kojoj su prisustvovali učitelji i učiteljice Adnan Turudija, Zinada Alić Baftiroski, Sabina Ahmetspahić – Gazibegović, Asmija Salkić, te nastavnica engleskog jezika i književnosti Zorana Goletić, direktor i pedagog škole mr. Omer Begović i Alem Avdibašić.
 • 09.12.2018.godine – Seminar na temu ”Razvoj mozga i fiziologija učenja”, koji je u organizaciji ”Shigoto design” održan u hotelu ”Bristol” u Sarajevu u vremenu između 08:00 – 15:00 sati, na kojem je predavač bio dr. Ranko Rajović, a čijem 2. modulu na temu ”Spriječavanje poremećaja koncentracije i pažnje kod djece školskog uzrasta” na kojem je prisustvovala učiteljica OŠ ”Aneks”
 • 13.12.2018.godine – Naučno – stručna konferencija na temu ”Kurikularna reforma i inkluzija u nastavi” u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, koja je održana u amfiteatru Fakulteta, na kojoj je učestvovao nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja OŠ ”Aneks”.
  1. i 21.12.2018.godine – Edukacija za nastavnike i profesore iz informatike za III razrede osnovne škole u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koja je realizovana u Centru za obrazovanje i poduzetništvo.
 • 24.12.2018.godine – Edukacija nastavnika u oblasti sticanja digitalnih kompetencija i vještina – izrada digitalnih nastavnih sadržaja, u okviru edukacije i stručnog usavršavanja nastavnika i ostalih zaposlenih u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koja je realizovana u Centru za obrazovanje i poduzetništvo.
 • 08.01.2019.godine – Seminar za nastavnike engleskog jezika osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Prosvjetno – pedagoškog zavoda Sarajevo i PU Richmond Park Secondary School Sarajevo, koji je održan u prostorijama PU Richmond Park Secondary School Sarajevo, na kojem su učestvovale nastavnice engleskog jezika OŠ ”Aneks” .
 • 09.01.2019.godine – Stručna edukacija ”Savremeni nastavnik” za nastavnike i profesore BHS jezika i književnosti osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo, u organizaciji Udruženja nastavnika i profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti Kantona Sarajevo, podržana od strane PPZ-a Sarajevo, koja je održana u prostorijama Multimedijalnog centra Ilidža, na kojoj su učestvovale nastavnice BHS jezika i književnosti OŠ ”Aneks”.
 • 15.01.2019.godine – Stručno usavršavanje za stručne saradnike – pedagoge zaposlene u odgojno – obrazovnim ustanovama Kantona Sarajevo, u organizaciji Centra za permanentno usavršavanje i cjeloživotno učenje i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, podržano od strane PPZ-a Sarajevo, na temu ”Interkulturalna osjetljivost kao dio pedagoške kompetencije za rad u heterogenim grupama”, sa predavačem doc.dr. Emina Dedić Bukvić, koje je održano u prostorijama Filozofskog fakulteta u Sarajevu, na kojem je učestvovao pedagog OŠ ”Aneks”.
 • 16.01.-17.01.2019.godine – Stručno usavršavanje za nastavnike Bosanskog jezika i književnosti zaposlene u odgojno – obrazovnim ustanovama Kantona Sarajevo, u organizaciji Centra za permanentno usavršavanje i cjeloživotno učenje i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, podržano od strane PPZ-a Sarajevo. 16.01. opća tema kod prof. Dautbegović ”Praćenje i vrednovanje postignuća učenika”. 17.01. stručne teme kod prof. Šemsovića i prof. Kordića ”Interpretacija Hasanaginice”, ”Usmene lirske pjesme” i ”Rukopisna ostavština i Kameni spavač Maka Dizdara”, koje je održano u prostorijama Filozofskog fakulteta u Sarajevu, na kojima je učestvovala nastavnica BHS jezika OŠ ”Aneks”.
 • 21.01.2019.godine – Naučni skup ”Inkluzivne i edukacijske prakse u BiH i regiji”, u organizaciji Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Bosanskog kulturnog centra Kantona Sarajevo, podržan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i PPZ-a Sarajevo, koji je održan u prostorijama Bosanskog kulturnog centra Kantona Sarajevo, na kojem su učestvovali učitelji/ce i nastavnice OŠ ”Aneks”.
 • 23.01.2019.godine – 3. Naučno – stručna konferencija pod nazivom ”Potrebe privrednog sektora za tehnikom i inovatorstvom”, koja je održana u prostorijama Parlamentarne Skupštine BiH sa početkom u 10:00 sati, na kojoj je kao član Organizacionog odbora konferencije prisustvovao nastavnik Tehničke kulture OŠ ”Aneks”.
 • 23.01. – 26.01.2019.godine – Seminar pod nazivom ”Novim spoznajama na putu ka izvrsnosti” sa radionicama, koji je održan u Trogiru, R. Hrvatska, u organizaciji Udruženja učitelja Kantona Sarajevo, na kojem je učestvovala učiteljica OŠ ”Aneks”.
 • 24.01.2019. godine – U prostorijama škole je organizovana stručna edukacija za sve nastavnike, učitelje i stručne saradnike o primjeni softwera 365 koji omogućava informatičko povezivanje nastavnika i učenika i stvara uslove za on line nastavu i e – školu, koji je u I polugodištu instaliran na svim računarima svih nastavnika i učitelja zaposlenih u školi, u vremenu između 14:00 – 16:00 sati.
 • 25.01.2019.godine – Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koja je realizovana u Univerzitetskom tele-informatičkom centru UTIC u Sarajevu.
 • 30.01.2019.godine – Edukacija direktora osnovnih škola sa područja općina Novi Grad, Ilidža i Trnovo u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koja je održana u prostorijama Centra za edukaciju Prosvjetno – pedagoškog zavoda Sarajevo, na kojoj je učestvovao v.d. direktor OŠ ”Aneks” mr. Omer Begović.
 • 19.02.2019.godine – Radionica sa školskim pedagozima i psiholozima na temu ”Profesionalna orjentacija / Informisanje o potrebama tržišta rada / Razvoj karijere”, koja je održana u organizaciji i prostorijama JU ”Služba za zapošljavanje KS” Sarajevo – podružnica Novi Grad, u trajanju između 12:00 – 15:00 sati, s ciljem održavanja časova Odjeljenske zajednice sa učenicima IX razreda na temu odabira upisa odgovarajuće srednje škole.
 • 12.03. – 14.03.2019.godine – Prisustvo v.d. direktora OŠ ”Aneks” mr. Omera Begovića Svečanoj promociji Projekta ”Škola za 21. vijek na Zapadnom Balkanu” i radionicama na teme osnaživanja temeljnih vještina i vještina kodiranja učenika kroz nastavne i vannastavne aktivnosti, sa fokusom na vještine kritičkog razmišljanja, rješavanja problema i vještine kodiranja, u organizaciji British Council u BiH, koje su održane u hotelu Novotel Bristol u Sarajevu.
 • 13.03.2019.godine – Edukacija za supervizore s ciljem upoznavanja sa institutom supervizora, kao novitetom u postupcima zapošljavanja u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo, te nadležnostima supervizora, kao imenovani supervizor ispred JU OŠ ”Aneks”, koja je održana u sali Općine Stari Grad, sa početkom u 10:00 sati.
 • 15.03. – 17.03.2019.godine – Trodnevna obuka o vještinama kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, kao i načinima korištenja Micro:bit uređaja u nastavi i učenju, u okviru Projekta ”Škola za 21. vijek na Zapadnom Balkanu”, u organizaciji British Council u BiH, koja je održana u prostorijama OŠ ”Mehmedalija Mak Dizdar” u Sarajevu, u vremenu između 09:00-17:00 sati.
 • 23.04.2019.godine – Obuka za nastavnike/ce i profesore/ce na temu ”Korištenje savremenih metoda podučavanja mladih o osjetljivim temama, predstavljanje obrazovnog paketa za podučavanje mladih o ljudskim pravima, interkulturalnom dijalogu i suočavanju sa prošlošću u formalnom i neformalnom obrazovanju” u okviru projekta ”Obrazovanje za mir”, koji je organizovan od strane Helsinškog odbora za ljudska prava u BiH i ambasade Savezne Republike Njemačke u Sarajevu, u Kiseljaku.
 • 14.05.2019.godine – Predavanje na temu ”Međuvršnjačko nasilje” u organizaciji IK Sarajevo Publishing i u saradnji sa World Vision International u BiH, sa predavačima Dragana Bulić i prof. dr.Elmedin Muratbegović, koje je održano uz odobrenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u hotelu Holiday.
 • 17.06.2019.godine – Realizovana tema stručnog usavršavanja nastavnice bosanskog jezika i književnosti Behlulović Selme na Stručnom aktivu, sa temom ”Lokalni govori kao bogatstvo u Bosanskome jeziku”, kojoj su prisustvovali svi članovi aktiva.
 • 22.08.2019.godine – Sastanak direktora osnovnih škola sa temom nastavka realizacije Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika i upute o primjeni Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno – obrazovne podrške i stručnog tretmana i Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika, koji je održan u hotelu ”Ibis Styles” u Sarajevu.
 • 23.08.2019.godine – Sastanak pedagoga osnovnih škola sa temom nastavka realizacije Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika i upute o primijeni Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno – obrazovne podrške i stručnog tretmana i Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika, koji je održan u hotelu ”Ibis Styles” u Sarajevu.
 • 21.09.2019.godine – Projekat ”Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja kritičkog mišljenja i zagovaranja mladih”, u organizaciji UNESCO, Ujedninjene nacije – UNICEF, koji je realizovan na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
 • 07.10.-11.10.2019.godine – Prisustvo direktora škole mr. Omera Begović na Sajmu knjiga i obrazovnih pomagala, promociji inkluzije, koji je održan u Podgorici i Crnoj Gori.
 • 09.10.2019.godine – U organizaciji Općine Novi Grad Sarajevo i direktora OŠ ”Aneks” mr. Omera Begovića, a sa ciljem doprinosa prevenciji i zaštiti od požara, u auli škole je organizovano predavanje o zaštiti od požara za sve uposlenike škole.
 • 14.10.2019.godine – Interaktivna radionica na temu ”Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju”, u organizaciji KJU ”Porodično savjetovalište” Sarajevo i ”Hope and homes for children”, koja je realizovana u dvorani hotela ”Holiday” u Sarajevu.
 • 18.10.2019.godine – Aktiv pedagoga osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, na kojem su realizirane teme: Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju – primjena u praksi i dogovor oko zajedničkih smjernica za rad; Pravilnik o vođenju pedagoške dokumantacije – osvrt na pedagoški karton i karton učenika; Pravilnik o načinu i obliku odgojno – obrazovne podrške i stručnog tretmana – primjena u praksi; Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja nastavnika u OŠ – razmjena informacija i dogovor oko zajedničkih smjernica za rad; Tekuća pitanja, koji je održan u OŠ ”Osman Nuri Hadžić”.
 • 29.10.2019.godine – 2. Međunarodna konferencija Obrazovanje i informacione tehnologije, u organizaciji EduIt2, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koja je održana u hotelu ”Hills” u Sarajevu.
 • 26.11.2019.godine – U organizaciji Službe Civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, Vatrogasne službe i direktora OŠ ”Aneks” mr. Omera Begovića, a sa ciljem doprinosa prevenciji i zaštiti od požara, u škole je organizovana pokazna vježba evakuacije učenika i uposlenika škole u slučaju požara, u kojoj su učestvovali svi učenici koji su imali nastavu u I smjeni i uposlenici škole.
 • 13.12.2019.godine – Edukativno predavanje dr. Ranka Rajovića na temu ”Izazovi odgoja djece u digitalno doba”, koje je organizovao BH Telecom, koje je održano u Sportskoj dvorani Novo Sarajevo sa početkom u 18:00 sati.
 • 17.12.2019.godine – Jednodnevna obuka profesionalaca iz oblasti obrazovanja na temu ”Kvalitetno obrazovanje za svako dijete kroz prizmu najboljeg interesa djeteta”, u organizaciji Mreže nevladinih organizacija za djecu BiH, koju su vodile prof. dr. Lejla Kafedžić i MA Aida Manko, koja je održana u Swissotel-u u Sarajevu.
 • 13.01. – 17.01.2020.godine – Obuka službenika za javne nabavke u organizaciji Agencije za javne nabavke, koja je održana u hotelu ”Holiday” u Sarajevu.
 • 15.01.2020.godine – Stručni aktiv nastavnika / profesora matematike, na kojem su realizirane teme Digitalizacija udžbenika (Microsoft OneNote program), Ishodi učenja u nastavi matematike (smjernice za implementaciju), te realizovan seminar Digitalizacija nastave u organizaciji Izdavačke kuće Bosanska knjiga iz Sarajeva i Microsofta BiH.
 • 20.01.2020.godine – Stručni aktiv nastavnika / profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, na kojem su realizirane teme Bosansko jezičko naslijeđe u funkciji razvijanja pozitivne svijesti o bosanskom jeziku u nastavnoj praksi, Razvoj pravopisne norme bosanskog jezika, Stručno – metodički obrasci za određivanje padežnih oblika, Prezentacija rezultata PISA istraživanja i preporuke za dalje aktivnosti, a u okviru kojeg je održan i seminar pod nazivom ”Edukacija – zlatni ključ znanja i uspjeha”.
 • 20.01.2020.godine – Edukacija za nastavnike engleskog jezika u cilju upoznavanja nastavnika sa e-Twinningom platformom i mogućnostima koje nudi u profesionalnom razvoju nastavnika, koju je organizovalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a koja je održana u prostorijama srednje škole JU Ekonomska srednja škola Sarajevo.
 • 20.01.-22.01.2020.godine – Radionica za razvoj kompetencija za pripremanje korištenja Erasmus+ Programa u organizaciji Smart Idea iz Slovenije, na kojoj je učestvovala nastavnica engleskog jezika OŠ ”Aneks” Dženana Mulaomerović Mizdrak.
 • 21.01.2020.godine – U prostorijama OŠ ”Aneks” je organizovana ”Edukacija za nastavnike”, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i organizacije ”Pravda za svako dijete” ovlaštenih i osposobljenih trenera, s ciljem obuke nastavnika i stručnih saradnika o Programu prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika, što je predmet Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika i Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno – obrazovne podrške i stručnog tretmana, koji se primjenjuju u osnovnim školama Kantona Sarajevo od školske 2019/2020. godine, na kojoj je učestvovalo, pored direktora škole mr. Omera Begovića, 36 nastavnika, stručnih saradnika i pripravnika OŠ ”Aneks”.
 • 22.01.2020.godine – Održano predavanje za sve učitelje/ice i nastavnike/ice škole na temu realizacije STEM radionica/časova sa učenicima i predstavljanje eTwinning platforme, što je zapravo mreža nastavnika i škola iz četredesetak uglavnom evropskih zemalja, uvezanih i Erasmus+ Evropske Unije, koja omogućava kvalitetnu saradnju nastavnika, naročito na projektnoj nastavi, te pruža mogućnost profesionalnog usavršavanja, sa bogatom bazom aktivnosti i projekata, koje su pripremile nastavnica – pripravnica na predemetu biologija Rijalda Mekić i nastavnica engleskog jezika Zorana Goletić, kojima na kojoj je prisustvovalo 32 učitelja/ice, nastavnika/ice, stručnih saradnika i pripravnika u školi.
 • 23.01.2020.godine – Održano predavanje direktora škole mr. Omera Begovića za sve učitelje/ice, nastavnike/ice i stručne saradnike škole na temu ”Razvoj škole”, kojem je prisustvovalo 28 učitelja/ice, nastavnika/ice, stručnih saradnika i pripravnika u školi.
 • 23.01.2020.godine – 4. naučno – stručna konferencija ”INN&TECH”, konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnost i informacionih tehnologija, u organizaciji Centra za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija – CRPIT i Udruženja tehničke kulture Novi Grad – Sarajevo, koja je održana u Parlamentarnoj skupštini BiH, a kojoj su ispred OŠ ”Aneks” prisustvovali direktor škole mr. Omer Begović i nastavnik tehničke kulture/osnove tehnike/informatike Ibrahim Đogić.
 • 24.01.2020.godine – U prostorijama OŠ ”Aneks” je organizovana edukacija i osposobljavanje učitelja, nastavnika i stručnih saradnika o načinima korištenja i primjeni Office 365 i e-škole, koju je izvršio stručnjak za informacione tehnologije gdin. Vedran Šipetć, koju je organizovao direktor škole mr. Omer Begović, na kojoj je učestvovalo 37 učitelja, nastavnika, stručnih saradnika i pripravnika OŠ ”Aneks”.
 • 27.01.2020.godine – Predavanja ”Izbor partnera” (prof. reh. Darko Kobetić) i ”Kako doći do ishoda učenja” (doc. dr. Sanela Merjem Rustempašić) u organizaciji Izdavačke kuće ”Bosanska knjiga iz Sarajeva, koja su održana u Spa Hotelu Terme na Ilidži, na kojima su prisustvovali učitelji i učiteljice OŠ ”Aneks”
 • 28.01.2020.godine – Skupština (stručni skup) Udruženja nastavnika ( profesora historije Kantona Sarajevo, na čijem Dnevnom redu su bile teme 1. Predavanje na temu ”Komunikacija sa roditeljima”, 2. Pripreme za konferenciju asocijacije najboljih nastavnika ex Jugoslavije, 3. Predavanje na temu ”Danski obrazovni sistem”, 4. Aktivnosti na obilježavanju 1. marta Dana nezavisnosti BiH, 5. Aktuelnosti (dualno obrazovanje).
 • 04.02.2020.godine – U prostorijama OŠ ”Aneks” je organizovana edukacija i osposobljavanje učitelja, nastavnika i stručnih saradnika o načinima korištenja i primjeni Office 365 i e-škole, kroz vježbe, rad na računaru i praktičnu primjenu.
 • 17.02., 19.02. i 24.02.2020.godine – Edukacije za asistente za rad sa učenicima sa teškoćama u razvoju zaposlene u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, održane u prostorijama OŠ ”Aleksa Šantić”.
 • 21.02.2020.godine – Pozorišna predstava ”Cosa Nostra”, povodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, u organizaciji Udruženja nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti Kantona Sarajevo, u prostoru objekta ”Dječija kuća” Novo Sarajevo na Grbavici.
 • 25.02.2020.godine – Edukacija o koristima SMART-a i STE(A)M-a u nastavi, u organizaciji IMTEC-a, koja je održana u prostorijama IMTEC-a u Sarajevu.
 • 13.03.2020.godine – Treći koordinacioni sastanak pedagoga-psihologa, pedagoga novogradskih osnovnih škola, predstavnika Centra za mentalno zdravlje i Službe socijalne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, koji je održan u prostorijama Osnovne kole ”Osman Nakaš”, na čijem Dnevnom redu su bile teme 1. Primjena Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana i Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika.
 • 15.04.2020.godine – Webinar preko eTwinning-a na temu: ”Virtualna tabla”, na kojem je predavač bila Nada Sokolović.
 • 16.04.2020.godine – Webinar na temu: ”Realizacija online nastave”, na kojem je predavač bio Adin Begović.
 • 17.04.2020.godine – Webinar na temu: ”Formativno ocjenjivanje: od teorije do prakse”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačem Lejla Hujdur.
 • 18.04.2020.godine – Webinar na temu Cyber sigurnosti: ”Šta je to online nasilje i kako se zaštititi?”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i IT Girls inicijative.
 • 21.04.2020.godine – Webinar na temu: ”Kako uspješno realizirati projektnu nastavu?” (primjeri dobre prakse), koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačima Namir Ibrahimović i Adila Salibašić.
 • 22.04.2020.godine – Webinar na temu: ”Promjene u društvu – promjene u obrazovanju”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačem Vedran Zubić.
 • 23.04.2020.godine – Webinar organizovan od strane Cambridge Assessment English UK sa temom: ”Managing interaction and feedback in the virtual classroom”.
 • 23.04.2020.godine – Webinar organizovan od strane Pearson UK sa temom: ”How to teach online with Roadmap”.
 • 23.04.2020.godine – Webinar na temu: ”Besplatni web alati za pomoć pri realizaciji online nastave”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačima Dženita Arbak Demir, Nermina Usejnovski i Fahrija Muratović.
 • 27.04.2020.godine – Webinar na temu: ”Virtualna sveska” na kojem je predavač bila Nada Sokolović.
 • 28.04.2020.godine – Webinar na temu: ”Rad u online okruženju – Google Classroom”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačem Said Krantić, preko internet platformi, sa početkom u 17:00 sati, koji su ispratili učitelji/ce i nastavnici/ce OŠ ”Aneks”.
 • 29.04.2020.godine – Webinar na temu: ”Psihologija obrazovanja – Mentalno zdravlje učenika i nastavnika”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačima Samela Alagić i Dželila Mulić – Čorbo.
 • 30.04.2020.godine – Webinar na temu: ”Motivacijski i sigurnosni aspekti online rada sa učenicima”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačima Altijana Alić i Ajla Halilović.
 • 05.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Reusursi za obrazovanje – Office 365 i Teams”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačem Adin Begić.
 • 06.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Realizacija online nastave – inovativni pristup u razrednoj nastavi” koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačima Aida Zečić i Nermina Hadžić.
 • 07.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Organizacija i praćenje online nastave koristeći platformu Office 365” – za direktore osnovnih i srednjih škola, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačem Vahid Čustović.
 • 07.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Upotreba table u virtuelnoj učionici” na kojem je predavač bila Nada Sokolović.
 • 12.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Online nastava kao još jedan (jak) argument za reformu obrazovanja – Na koja bismo pitanja imali odgovore da je kurikulum primijenjen u nastavi?” koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačem Namir Ibrahimović.
 • 13.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Google aplikacije u online nastavi – primjeri primjene” koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačem Azra Kreho.
 • 14.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Assessment: How digital assessment can help to direct and refine the teaching of young learners (Pearson).
 • 14.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Rad sa audio fajlovima i audio projekti u online nastavi” koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačima Ibrahim Alibegović i Admir Kustura.
 • 14.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Oznaka eTwinning škola 2020/2021.”, na kojem je predavač bila Lejla Hujdur.
 • od 01.04.2020.godine – Preko stranice inskola.com, koju održava organizacija Step by step, na nekoliko webinara: „Upotreba Microsoft alata u online školi“, „Upotreba table u virtuelnoj učionici“ i „Standardi za nastavnike i profesionalni razvoj“ .
 • Webinar na temu: ”Mi oko nas”
 • Webinar na temu: ”Matematika, koju ne primjuećujemo, i nama i oko nas”
 • Webinar na temu: ”Web alati za saradnju za kreativne nastavnike/ce i odgajatelje/ce”
 • Webinar na temu: ”Upotreba table u virtuelnoj učionici”
 • Webinar na temu: ”Virtualna sveska”
 • Online konferencija ”eTwenning Schools”
 • Webinar na temu: ”Virtualna tabla”
 • 19.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Inkluzija je pravo: Easy to read standardi” koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavače, Lejla Kafedžić.
 • 20.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Izrada web stranice, video klipa i bookleta kroz interdisciplianrni projekat ”Stećci””, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačima Adnan Šalaka, Haris Hamzić i Ajdin Bašić.
 • 28.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Medijska i informacijska pismenost – jedna od ključnih vještina u modernom obrazovnom sistemu”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a.
 • 28.05.2020.godine – Webinar na temu: ”Ocjenjivanje učenika uz pomoć digitalnih alata”, koji je održan u organizaciji British Council.

02.06.2020.godine – Webinar na temu: ”Digitcoin – valuta znanja” – ideja za motivaciju učenika, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS u saradnji sa UNICEF-om.

 • 03.06.2020.godine – Webinar na temu: ”Kako se pridružiti Miscrosoft mreži inovativnih nastavnika?”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a.
 • 04.06.2020.godine – Webinar na temu: ”Medijski odgoj djece”, koji je održan u organizaciji Fondacije ”Mediacentar” Sarajevo, sa predavačima Zarfa Hrnjić Kuduzović i Vesima Čičkušić.
 • 04.06.2020.godine – Webinar i online sastanak na temu: ”Podrška školskih administratora u odvijanju online nastave”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS u saradnji sa UNICEF-om, za školske administartore za online nastavu u osnovnim i srednjim školama.
 • 15.06.2020.godine – Stručno usavršavanje za nastavnike osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja, u okviru projekta Visoko obrazovanje – obrazovanje za sve (VOzaSVE/HE4ALL), u organizaciji Ureda za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu, koji finansira UNICEF.
 • 15.06.2020.godine – Webinar na temu: ”Šta (nas čeka) možemo očekivati po povratku naših učenika u školske klupe?”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačima M. Badurina, N. Usejnovski, A. Hasanović i N. Čolić.
 • 22.06. – 01.08.2020.godine – Kurs pod nazivom: ”Lideri online nastave”, koji je održan u organizaciji Fondacije budućnosti u BiH, a učesnici kursa su mogli pratiti webinare uživo jednom sedmično u okviru kojih su obrađivane tematske jedinice: planiranje interaktivne online nastave, online ocjenjivanje, korištenje alata, aplikacija i platformi za uspješno online učenje.
 • 23.06.2020.godine – Trening trenera za nastavnike i profesore razredne nastave na temu: ”Uvod u medijsku pismenost i kako pomoći djeci da bolje razumiju medije i medijsko okruženje?”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačima angažovanim od strane MONKS-a.
 • 24.06.2020.godine – Webinar na temu: ”Verifikacija sadržaja na internetu”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačima angažovanim od strane MONKS-a.
 • 29.06.2020.godine – Webinar na temu: ”Djeca u riziku u digitalnom okruženju”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a, sa predavačima angažovanim od strane MONKS-a.
  1. i 13.08.2020.godine – Webinar organizovan od strane Education Week Webinars pod nazivom ”Reverse readin Loss and Accelerate Growth During COVID-19” i ”How to Make Remote Learning Work for All Students”.
 • 27.08.2020.godine – Webinar organizovan od strane Education Week Webinars pod nazivom ”Solutions and strategies for mitigating COVID-19 learning loss” (Strategije i rješenja za ublažavanje nedostataka u učenju prouzrokovanih COVID-om 19).
 • 16.09.2020.godine – Webinar po prijavi na stranici www.genial.ly za slušanje webinara na temu: ”Education deserves to be interactive” – Obrazovanje zaslužuje biti interaktivno.
 • 17.09. – 29.09.2020.godine – U okviru projekta Za svako dete: Glas, stručnjaci iz Srbije su organizovali webinare o korištenju asistivnih tehnologija i potpomognute komunikacije u oblasti ranog učenja. Projekat se provodi u tri zemlje u regionu, u R. Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, a uz podršku Regionalne kancelarije UNICEF-a u Ženevi, Inovativne fondacije UNICEF-a, NY SAD i saradnji sa međunarodnim i domaćim partnerima te uz koordinaciju ŠOSO Milan Petrović iz Novog Sada. Sadržaj webinara je podijeljen u 4 teme: 1. Osnovni principi rane intervencije, Razvoj kominikacije i funkcionalne upotrebe govora. (17.09.2020.) 2. Osnove AT i potpomognute komunikacije (AAK); Šta su, kako se grade i koriste komunikacijske table? (18.09.2020.) 3. C bord – osnovne informacije i mogućnosti korištenja; procjena potreba i praćenje napretka. (24.09.2020.) 4. Teleworking ili podrška na daljinu uz itegrisanje principa rane intervencije. (29.09.2020.) Webinari su održani preko internet platformi, na istome su sudjelovali učitelji/ce i nastavnici/ce OŠ ”Aneks”, a na isti je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS dalo saglasnost.
 • 24.09.2020.godine – Webinar organizovan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na temu ”Realizacija razredne nastave u eUčionici kroz predmet Informatika: Primjeri dobre prakse”.
 • 25.09.2020.godine – Evropski dan jezika koji je obilježen nizom webinara, na kojima je sudjelovala nastavnica OŠ ”Aneks” Adna Imamović: ”Nastava starnih online jezika – šta možemo a šta ne možemo da radimo?” sa početkom u 11:00 sati; ”Interaktivna domaća zadaća” u organizaciji Austrijskog instituta u vremenu između 13:00 – 14:30 sati; ”Digitalni alati i situacije u online nastavi” u organizaciji Francuskog instituta u vremenu između 16:00 – 17:30 sati.

28.09. – 02.10. i 12.10.2020.godine – Stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo iz oblasti inkluzivnog obrazovanja u okviru projekta Visoko obrazovanje – obrazovanje za sve (VOzaSVE/HE4ALL) koji finansira UNICEF u organizaciji Ureda za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu.

 • 28.09. – 02.10.2020.godine – Prisustvo direktora škole mr. Omera Begović na Sajmu knjiga i obrazovnih pomagala, promociji inkluzije, koji je održan u Podgorici u Crnoj Gori.
 • 01.10.2020.godine – I modul webinara na temu: ”Realizacija razredne nastave u eUčionici kroz predmet Informatika: Primjeri dobre prakse”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a.
 • 05.10.2020.godine – Webinar organizovan od strane Europskog doma iz Zagreba na temu: ”Ja sam virtualni učitelj”.
 • 07.10.2020.godine – Webinar organizovan od strane Oxford University Press sa temom: ”ELT Together 2020: Inquirya based learning in the ELT Classroom Session 1”.
 • 08.10.2020.godine – Webinar: ”ZilLearn Online Course Creation Bootcamp (Webinar & Practical)”, u organizaciji ZILLEARN.
 • 13.10.2020.godine – Webinar organizovan od strane Oxford University Press sa temom: ”ELT Together 2020: Picking up the pieces: assessment for learning and managing mixed abilities in the ‘new normal’ classroom”.
 • 15.10.2020.godine – Webinar organizovan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na temu ”Izrada digitalnih materijala uz pomoć besplatnih alata”.
 • 20.10.2020.godine – II modul webinara na temu: ”Izrada digitalnih materijala uz pomoć besplatnih alata”, koji je održan u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF-a.
 • 27.10.2020.godine – Webinar organizovan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na temu ”Upotreba digitalnih platformi u realizaciji online nastave. (Microsoft Office 365 for education – Upravljanje timovima / grupama, kreiranje zadataka i kvizova / testova”.
 • 28.10.2020.godine – Webinar organizovan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na teme ”Primjena hibridne nastave u razredu” – predavač Nezir Halilović i ”Predčitalačke vještine: Igrom do čitanja” – predavač Aida Jerlagić, kojem su prisustvovali učitelji OŠ ”Aneks” Emina Janjac, Adnan Turudija, Fatima Čorbo, Nejra Solak i Edina Arifović.
 • 02.11.2020.godine – Webinar na kojem su predstavljeni načini kreiranja digitalnog sadržaja i materijala te mogućnosti korištenja asistivne tehnologije u nastavnom procesu, uz prezentaciju mogućnosti koje pruža digitalna tehnologija u cilju pripreme materijala za učenike sa teškoćama u razvoju, preko internet platformi, koji su ispratili učitelji OŠ ”Aneks” Adnan Turudija, Edina Arifović, Zulkida Masleša Bašalić i Fatima Čorbo.
 • 04.11.2020.godine – Online obuka ”Javne nabavke – Primjena Uredbe o kontroli javnih nabavki za organe uprave i institucije čiji je osnivač KS”, koji je održan u organizaciji Agencije za državnu službu FBiH i Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, koji je ispred OŠ ”Aneks” ispratio bibliotekar škole Alimanović Tarik.
 • 10.11.2020.godine – Webinar organizovan od strane Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog Kantona na temu ”Kako prepoznati vlastite osjećaje”, kojem je prisustvovala učiteljica OŠ ”Aneks” Edina Arifović.
 • 11.11.2020.godine – Webinar na temu ”Primjena Projektne nastave u kombinovanom modelu nastave”, kojem je prisustvovala učiteljica OŠ ”Aneks” Edina Arifović.
 • 12.11.2020.godine – Online radionica koju je organizovala Humanity in Action uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, čiji je prvi modul bio ”Nasilje nad djecom u digitalnom okruženju”, kojem su prisustvovale učiteljice i nastavnica OŠ ”Aneks” Edina Arifović, Fatima Čorbo i Adna Imamović.
 • 12.11.2020.godine – Webinar organizovan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke na temu ”Medijskom pismenošću protiv cyber prostora”.
 • 17.11.2020.godine – Webinar organizovan od strane Međunarodnog udruženja ”Interaktivne otvorene škole” Tuzla na temu ”Primjena Servisnog – Učenja u kombinovanom modelu nastavnog procesa”.
 • 18.11.2020.godine – Webinar organizovan od strane Međunarodnog udruženja ”Interaktivne otvorene škole” Tuzla na temu ”Kako izraditi digitalnu interaktivnu lekciju”.
 • 18.11.2020.godine – Učešće Osnovne škole ”Aneks” u informativnom / edukativnom mrežnom online panelu ”Digitalni osvetnici – kako se zaštititi u online svijetu?”, koji povodom obilježavanja Svjetskog dana djeteta 2020. organizuje Info centar Evropske unije u BiH u saradnji sa IT Girls – zajednička inicijativa UN-a.
 • 19.11.2020.godine – Obrazovna dijaloška platforma u organizaciji Genesis Project pod nazivom ”PISA 2018 i novi izazovi s kojima se obrazovanje susreće danas”
 • 19.11.2020.godine – Online radionica koju je organizovala Humanity in Action uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, čiji je drugi modul bio ”Seksualno nasilje nad djecom u digitalnom okruženju: pedofilija i dječija pornografija”.
 • 21.11.2020.godine – Webinar organizovan od strane Međunarodnog udruženja ”Interaktivne otvorene škole” Tuzla na temu ”Izrada video materijala i fotografija sa pametnim telefonom za korištenje u nastavi”,
 • 24.11.2020.godine – Webinar organizovan od strane ”Mediacentar” Sarajevo na temu ”Botovi i lažni profili na društvenim mrežama”
 • 26.11.2020.godine – Webinar organizovan od strane LOGOSOFT-a i FMUP-a na temu ”Kako zaštititi djecu na internetu?”.
 • 26.11.2020.godine – Online radionica koju je organizovala Humanity in Action uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, čiji je treći modul bio ”Novi oblici seksualnog nasilja nad djecom u digitalnom okruženju: sexting, grooming, sextortion”
 • 27.11.2020.godine – Edukativno predavanje predavačice iz Udruženja osoba oboljelih od celijakije ”NO GLUTEN” Kantona Sarajevo gđe. Anise Šerak održano putem Online platforme Office 365 učenicima VII-1 razreda na času odjeljenske zajednice na temu ”Podizanje svijesti o životu sa celijakijom”.
 • 02.12.2020.godine – Edukativno predavanje predavačice iz Udruženja osoba oboljelih od celijakije ”NO GLUTEN” Kantona Sarajevo gđe. Anise Šerak održano putem Online platforme Office 365 učenicima VII-2 razreda na času odjeljenske zajednice na temu ”Podizanje svijesti o životu sa celijakijom”.
 • 02.12.2020.godine – Webinar na temu ”Digitalna zaštita i sigurnost” u sklopu regionalnog projekta ”Akcelerator medijske pismenosti”.
 • 03.12.2020.godine – Online radionica koju je organizovala Humanity in Action uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, čiji je četvrti modul bio ”Trgovina djecom putem interneta”.
 • 10.12.2020.godine – Webinar koji je organizovao Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na temu ”Značaj medijske i informacijske pismenosti za realizaciji online nastave”.
 • 26.12.2020.godine –Webinar koji je organizovao Logosoft Sarajevo na temu ”Kako zaštititi djecu na internetu”
 • 28.12.2020.godine – Webinar organizovan od strane Mediacentar Sarajevo na temu ”Dobre medijske navike: kako pričati sa djecom o medijskom sadržaju i potaknuti kritičko razmišljanje?”
 • 29.12.2020.godine – Webinar organizovan od strane Međunarodnog udruženja ”Interaktivne otvorene škole” Tuzla na temu ”Primjena digitalnih alata u razrednoj nastavi”
 • 25.01. – 01.02.2021.godine – Šestodnevna obuka Training Management System (TMS) Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine.
  1. i 28.01.2021.godine – Edukacija svih učitelja/ica, nastavnika/ica i stručnih saradnika, kroz pripremljene prezentacije Projekata koje su osmislili i vrijedno izradili članovi svih stručnih Aktiva (za svaki predmet) na temu ”Konkretne mjere za poboljšanje funkcionalnog znanja učenika” s ciljem poboljšanja rezultata znanja učenika, zasnovanim na ishodima učenja i na formativnom procjenjivanju znanja učenika, koje je temelj napredovanja učenika.
 • 27.01.2021.godine – U prostorijama OŠ ”Aneks” je organizovana edukacija i osposobljavanje učitelja, nastavnika i stručnih saradnika o načinima korištenja i primjeni interaktivnih tabli, kroz vježbe, rad na tablama i praktičnu primjenu, koju je izvršila predstavnica IMTEC-a za informacione tehnologije, koju je organizovao direktor škole mr. Omer Begović, kojoj su sudjelovali u dvije grupe svi učitelji/ce, nastavnici/ce, stručni saradnici i pripravnici OŠ ”Aneks”.
 • 27.01.2021.godine – Webinar ”Društvo, kultura, religija u digitalnom dobu”, u organizaciji Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
 • januar – februar 2021.godine – Webinar o vizualnoj pismenosti, Seeing Through Photographs, MoMA (museum of Modern Art), Coursera, 7 sedmica (u toku 4 sedmice)
 • 03.02.2021.godine – Završna Online Konferencija: Sekundarna prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštita učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo, u organizaciji CPRC-a i organizacije Pravda za svako dijete uz finansicjku pomoć Švicarske agenacije za razvoj i saradnju i Vlade Kraljevine Švedske, održana preko ZOOM aplikacije.
 • 04.02.2021.godine – Webinar na temu ”Web učionica” u organizaciji grupe Waklet učitelji iz Hrvatske
 • 09.02.2021.godine – Webinar pod nazivom ”Korona virus i mentalno zdravlje – preporuke i savjeti” u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
 • 10.02.2021.godine – Webinar pod nazivom ”Multimedijalni sadržaji u nastavi – primjeri primjene” u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
 • 11.02.2021.godine – Webinar pod nazivom ”Umjetnost i obrazovanje” u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
 • 11.02.2021.godine – Webinar pod nazivom ”PowerPointiranje II” u organizaciji American Corner Mostar.