IZVOD IZ PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU ŠKOLE

Član 51.

Učenik je dužan:
a) da u Školi bude pristojno obučen
b) da čuva školsku imovinu,
c) da se ponaša na način kojim se u punoj mjeri poštuje ličnost nastavnika, stručnih saradnika ,
direktora i ostalih zaposlenika škole kao i učenika.
(2) Za vrijeme boravka u Školi učeniku je zabranjeno:
a) na času koristiti prenosno računalo, mobitel, MP3, MP4 i druge slične uređaje, u protivnom će
isti biti oduzeti i vraćeni roditelju,
b) tokom velikog odmora nekontrolisano kretanje, trčanje, skakanje, dovikivanje i sl.,
c) bacanje otpadaka izvan postavljenih korpi za smeće,
d) zadržavanje u hodnicima, ispred učionica i drugih radnih prostorija u toku trajanja nastave,
e) uvođenje pasa i drugih životinja u školu,
f) šaranje, pisanje i izrezivanje po zidovima i školskim klupama i fasadi Škole,
g) igranje karata i drugih igara u vidu razonode i kocke,
h) donošenje opasnih predmeta,
i) donošenje skupocjenog nakita,
j) donošenje igračaka koje ne služe nastavi,
k) igranje lopte i stvaranje galame u dvorištu Škole za vrijeme nastave,
l) pušenje, uzimanje alkohola i uživanje bilo kakvih narkotičkih sredstava,
m) unošenje u školsku zgradu i dvorište eksplozivnog materijala, oružja, noževa, kao i drugih opasnih
stvari /petardi i sl./.

U međusobnim odnosima učenici:
a) trebaju pružati pomoć drugim učenicima Škole,
b) trebaju dati primjeren savjet drugim učenicima u skladu s njihovim interesima,
c) dužni su omogućiti drugim učenicima da iznose svoje mišljenje,
d) trebaju informirati druge učenike o događajima u Školi,
e) ne smiju ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave,
f) mogu predlagati učenike koji će predstavljati odjeljenje u Vijeću učenika Škole
g) trebaju poštovati i njegovati spolnu ravnopravnost,
h) mogu predlagati uvođenje raznih oblika kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih sadržaja.

(1) Učenici su dužni uljudno se odnositi prema nastavnicima i drugim zaposlenicima Škole.
(2) Učenici su dužni pozdraviti zaposlenike Škole u školskom prostoru i izvan njega.
(3) Učenici su dužni ustajanjem pozdraviti osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata.

Član 58.

Kod ulaska u Školu ili izlaska iz Škole učenici trebaju dati prednost starijim osobama.

Član 59.

(1) Učenici smiju samo uz dopuštenje ulaziti u zbornicu i školske kancelarije.
(2) Kod ulaska u učionicu ili drugi prostor u kojemu se tada održava nastava, učenik prvo treba
pokucati, a zatim tiho ući i saopštiti nastavniku razlog dolaska. Zadaću zbog koje je došao, može
obaviti uz odobrenje nastavnika.

Dužnosti dežurnog učenika su:
a) u toku nastave ne dozvoljava ulaz i izlaz učenika van zgrade,
b) pruža roditeljima, učenicima i drugim strankama odgovarajuće informacije u pogledu
upućivanja kod traženog lica,
c) kontroliše unošenje i iznošenje stvari i predmeta iz Škole,
d) tokom dežurstva sarađuje sa dežurnim nastavnikom, pomoćno – tehničkim osobljem i upravom
Škole,
e) u knjigu dežurstva unosi sva bitna zapažanja / ime i prezime stranke, datum i čas posjete i kome
ide/.
(2) Dežurni učenik knjigu dežurstva preuzima prije nastave i predaje nakon nastave dežurnom
nastavniku.
(3) Učenik može biti dežurni ako je to odjeljenska zajednica odlučila, a na prijedlog odjeljenskog
starješine.
(4) U slučaju nestanka električne energije dežurni učenik će oglašavati početak i kraj časa
ručnim zvonjenjem.