Zadaci Vijeća roditelja osnovne škole definisani su  Članom 107.  Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i odnosi se na sljedeće: – Vijeće roditelja je tijelo u okviru kojeg se promoviraju interesi učenika škole u odgojno – obrazovnom procesu škole; – Škola ima vijeće roditelja koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog odjeljenja; – Vijeće roditelja u školi radi i djeluje na osnovu poslovnika o radu vijeća roditelja; – Vijeće roditelja svoje aktivnosti može koordinirati i međusobno sarađivati između škola na nivou općina ili kao vijeće roditelja na nivou Kantona.

      Osnovne aktivnosti Vijeća roditelja su:

a)       Promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,

b)      Prezentiranje stavova roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,

c)       Podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,

d)      Obavještavanje školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu školskog odbora ili druge zainteresirane strane,

e)       Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno – obrazovni rad u školi,

f)       Razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice,

g)      Predlaganje mjera za unaprijeđenje odgojno – obrazovnog rada,

h)      Predlaganje mjera za unaprijeđenje saradnje roditelja sa školom,

i)        Pružanje pomoći i podrške u poboljšanju uvjeta rada škole,

j)        Druge aktivnosti koje su od općeg interesa za rad škole.

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA JU OŠ “ANEKS”

VRprogramrada